Akreditovaný seminář MŠMT

Problematika bezpečnosti pedagogů, dětí, žáků a studentů pro vedoucí pedagogické pracovníky

Problematika bezpečnosti pedagogů, dětí, žáků a studentů pro vedoucí pedagogické pracovníky


Cílem semináře je seznámit posluchače s typy mimořádných událostí v oblasti ochrany měkkých cílů, osobní bezpečnosti, specifik bezpečné práce s informacemi. Na případových studiích prezentovat správný postup řešení, důsledky chyb a diskutovat preventivní opatření vedoucí ke zvýšení osobní bezpečnosti z pohledu komunikačního výcviku. Cílem vzdělávacího programu je snížit uplatnění rizika směřujícího k ohrožení života a zdraví osob, zejména dětí (studentů) přijetím vhodných bezpečnostních opatření a poskytnutí základních informací umožňujících provést taková opatření svépomocí. Důležitou součástí semináře jsou praktické ukázky, při kterých jsou zohledněny specifika jednotlivých druhů škol.

Seminář je určen pro cílovou skupinu vedoucích pedagogů, která se při výkonu své práce dostává do situací, které mohou ohrozit osobní bezpečnost dětí, žáků a studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců, příp. jejich reputaci a soukromí. V tématech a příkladech z praxe budou zohledněna specifika jednotlivých druhů škol a školských zařízení, pro které budou semináře organizovány.

Akreditace


Cílová skupina


  • Ředitelé škol a školských zařízení
  • Zástupci ředitelů škol a školských zařízení
  • Výchovní poradci
  • Vedoucí vychovatelky ŠD

Informace o semináři

Rozsah semináře 8 vyučovacích hodin (8 x 45 minut)
Počet posluchačů do 20 osob (minimální počet je 15 osob)
Poplatek za účastníka 2.145 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Nezávazně poptat seminář »