Akreditovaný seminář

Pedagogický pracovník v ohrožení, komunikace a chování při mimořádných událostech

Pedagogický pracovník v ohrožení, komunikace a chování při mimořádných událostech


Cílem semináře je seznámit posluchače s typy mimořádných událostí v oblasti osobní bezpečnosti pedagogů, dětí žáků i studentů, specifik bezpečné práce s informacemi. Na případových studiích bude prezentován správný postup řešení, důsledky chyb a diskutována preventivní opatření vedoucí ke zvýšení osobní bezpečnosti. Cílem vzdělávacího programu je snížit rizika směřující k ohrožení pedagogického pracovníka, dětí, žáků a studentů, osvojit si vhodné bezpečnostní návyky

Seminář je určen pro všechny pedagogy ve všech typech škol a školských zařízení, kteří se při výkonu své práce dostávají do situací, které mohou ohrozit jejich osobní bezpečnost, reputaci a soukromí. Seminář bude organizován pro jednotlivé typy škol a školských zařízení tak, aby praktická stránka doporučení byla zaměřena na konkrétní příklady (MŠ a ZŠ s 1. stupněm, ŠD; ZŠ a SŠ; ZUŠ, DDM, SVČ).Seminář je určen pro cílovou skupinu vedoucích pedagogů, která se při výkonu své práce dostává do situací, které mohou ohrozit osobní bezpečnost dětí, žáků a studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců, příp. jejich reputaci a soukromí. V tématech a příkladech z praxe budou zohledněna specifika jednotlivých druhů škol a školských zařízení, pro které budou semináře organizovány.

Akreditace


  • MŠMT: VP 2/2019, pod č.j.: MSMT-15619/2019-2-701>

Cílová skupina


  • Učitelé metodik prevence, pedagogové volného času
  • Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
  • Učitelé MŠ, učitelé praktického vyučování
  • Učitelé speciálních škol, učitelé ZUŠ a SUŠ
  • Vychovatelé školských zařízení, učitelé VOŠ, výchovní poradci

Informace o semináři

Rozsah semináře 8 hodin (jednodenní seminář)
Počet posluchačů do 25 osob (minimální počet je 15 osob)
Poplatek za účastníka 1 302 Kč (účastnický poplatek je osvobozen od DPH)

Osvědčení, certifikace


Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Nezávazně poptat seminář »