VIAVIS střežíme podtatné

4. Prevence a zvládání krizových situací při jednání s občany

Tento specializovaný seminář je určen především zaměstnancům, kteří při výkonu své práce přicházejí do styku s rizikovými skupinami osob, a to jak na pracovišti, tak při jednání mimo prostory zaměstnavatele, typicky např. se jedná o pracovníky na přepážce.

Seminář seznamuje posluchače s typy krizových situací, jejich rozborem a doporučeními pro jejich řešení ověřenými praxí. Na případových studiích je prezentován nejen správný postup při jejich řešení, ale i chyby, kterých se úředníci v konkrétních situacích dopustili a z toho plynoucí důsledky, a to i na možný dopad do soukromí zaměstnanců v podobě ohrožení dětí, blízkých.

Obsah semináře:

  • vysvětlen pojem krizová situace, postavení zaměstnance z pohledu trestního práva úvod do problematiky socioútoků
  • problematika terciální viktimizace a její dlouhodobé dopady na oběť delikventního jednání řešení bezpečnostních incidentů
  • diskuse preventivních opatření vedoucím ke zvýšení osobní bezpečnosti
  • seznámení posluchačů s právní úpravou ochrany poškozených
  • praktické rady jak účinně vymáhat náhradu škody a jak zajistit ochranu před dalšími útoky pachatele

 

Rozsah semináře:            cca 5 – 6 hodin v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:           do 20 osob

Seminář je zajišťován lektorem s více než dvacetiletou praxí v oblasti trestního práva, včetně kriminality policistů, se znalostí činnosti státních orgánů, kde sám dlouhá léta působil.

Cena semináře:                 26.000 Kč bez DPH, cena s DPH 31.460 Kč