VIAVIS střežíme podtatné

13. Problematika ochrany osobních údajů – zák. 101/2000 Sb. – akreditace MVČR č. AK/PV-172/2013 – pro úředníky

Cílem semináře je seznámit zejména zaměstnance úřadů a dalších subjektů, kteří přicházejí v rámci svého pracovního zařazení do styku s osobními údaji, se základními pojmy z oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Dále pak povinnostmi subjektů, které osobní údaje zpracovávají, právy osob, jichž se ochrana osobních údajů dotýká a v neposlední řadě s některými problémy praxe, zejména pak ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (např. § 316 zákoníku práce k zákazu narušování soukromí zaměstnance na pracovišti). Seminář lze modifikovat tak, aby byla naplněna povinnost proškolit zaměstnance v dané problematice a začlenit do ní stávající interní předpisy organizace v oblasti ochrany osobních údajů (není součástí základní osnovy semináře).

Seminář nabízí posluchačům základní orientaci v poměrně složité problematice ochrany osobních údajů jako výchozí bod pro vnitřní posouzení, do jaké míry je u daného subjektu ochrana osobních údajů zajištěna, zda jsou kompetentní osoby dostatečně seznámeny a poučeny s jejich povinnostmi, zda daný subjekt naplňuje všechny zákonné požadavky.

Obsah semináře:

  • úvod a principy ochrany informací
  • identifikace požadavků platných právních předpisů ČR spojených s ochranou informací a provozem IT (Listina základních práv a svobod, Občanský zákoník, Trestní zákoník)
  • vysvětlení základních pojmů (zpracování osobních údajů, osobní údaj, citlivý údaj, subjekt údajů, správce, zpracovatel, ad.)
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (základní pojmy a principy, požadavky na správce a zpracovatele osobních údajů, požadovaná opatření v oblasti ochrany osobních údajů)
  • aktuální problémy z praxe (monitoring aktivit zaměstnanců, řešené problémy)
  • úřad pro ochranu osobních údajů (postavení, pravomoci, kontrolní a rozhodovací činnost, uložené sankce a jejich rozbor)

 

Rozsah semináře:        cca 4 hodiny v závislosti na rozsahu diskuse

Počet posluchačů:       do 15 osob

Seminář je zajišťován lektorem s praxí v oblasti ochrany osobních údajů, včetně přednáškové činnosti na mezinárodních konferencích.

Cena semináře:             14.000 Kč bez DPH, cena s DPH 16.940 Kč